Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Bicyclejack GmbH, Soltauer Straße 1, 27243 Harpstedt, info@bicycl ejack.de, telefoon: 04244362421, fax: zonder) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het einde van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van uw behandeling van de goederen op een manier die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

- Opdrachten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn. Het gaat om de volgende producten:

1. onderdelen van onze optioneel toepasbare montageset, hier de aluminium profielen - deze worden speciaal op klantspecificatie gemaakt.

 

Naar:

Bicyclejack GmbH

Soltauerstraat 1

27243 Harpstedt

 

Herroeping van mijn koopcontract van [datum invullen].

Klantnummer/bestelnummer: [vul nummer in]

Beste dames en heren,

Hierbij annuleer ik mijn bestelling van [datum invullen], ordernummer [nummer invullen].

Ik verzoek om terugbetaling van de aankoopprijs ten bedrage van [bedrag invullen] euro en de verzendingskosten (arrest van het Hof van Justitie van 15.04.2010, ref. C-511/08) ten bedrage van [bedrag invullen] op de volgende rekening:

 

[Rekeninghouder]

[naam van de financiële instelling].

[IBAN]

[BIC]

  

Bevestig onmiddellijk de ontvangst van de herroeping.

 

Met vriendelijke groeten

[Volledige naam + handtekening]

 

De informatie in [ ] moet door de klant dienovereenkomstig worden aangevuld.